Przejdź do aktualności Przejdź do najbliższych wydarzeń Przejdź do sekcji na skróty Przejdź do sekcji biuletyn informacji publicznej Przejdź do danych kontaktowych

Deklaracja dostępności Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Redaktorzy starają się ograniczyć do niezbędnego minimum korzystanie z plików PDF, DOC i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Do większości filmów osadzonych w serwisie nie są dodane napisy oraz audio deskrypcja.
 • Filmy nie posiadają tłumaczenia w języku migowym.
 • Nie wszystkie zamieszczone obrazy i grafiki JPG i PNG posiadają tekst alternatywny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Stec.
 • E-mail: a.stec@gckjerzmanowa.pl
 • Telefon: 76 831 21 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej - Barbara Reszczyńska
 • Adres: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej, ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa
 • E-mail: kontakt@gckjerzmanowa.pl
 • Telefon: 768384324

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej, ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa

Dostępność wejścia do budynku

Budynek Gminnego Centrum Kultury posiada parter z pracownią artystyczną i toaletą oraz piętro na którym znajdują się pomieszczenia biurowe. Do budynku prowadzi jedno wejście główne z dwu stopniowymi schodami. Brak podjazdu lub pochylni. Budynek posiada odpowiedniej szerokości drzwi. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność pomieszczeń

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące. Brak windy czy pochylni prowadzącej na piętro. Odległości przestrzeń w korytarzu i pomieszczeniach z pewnością sprawiałaby problem z poruszaniem się osobom na wózku.

Miejsca parkingowe

Najbliższy parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi znajduje się po przeciwległej stronie ulicy. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Inne

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa

Dostępność wejścia do budynku

Pomieszczenia biurowe i administracja znajdują się na parterze budynku GOPS-u w Jerzmanowej. Do budynku prowadzi jedno wejście główne ze schodami. Brak podjazdu lub pochylni. Budynek posiada odpowiedniej szerokości drzwi. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność pomieszczeń

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące. Odległości przestrzeń w korytarzu i pomieszczeniach mogłaby sprawiać problem z poruszaniem się osobom na wózku.

Miejsca parkingowe

Najbliższy parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi znajduje się po przeciwległej stronie ulicy. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Inne

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.