Przejdź do aktualności Przejdź do najbliższych wydarzeń Przejdź do sekcji na skróty Przejdź do sekcji biuletyn informacji publicznej Przejdź do danych kontaktowych

Deklaracja dostępności Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej


Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej.


 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


Treści niedostępne

 • Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie).
 • Napisy rozszerzone (nagranie).
 • Język migowy.
 • Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie).
 • Transmisje audiowizualne.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Stec.
 • E-mail: a.stec@gckjerzmanowa.pl
 • Telefon: 768312121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności  cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeœli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:  Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej - Barbara Reszczyńska
 • Adres: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej, ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa
 • E-mail: kontakt@gckjerzmanowa.pl
 • Telefon: 768384324

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynków
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostosowanie korytarzy
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostosowanie schodów
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostosowanie wind
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostępność  pochylni
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostępność  platform
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostępność informacji głosowych
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostępność  pętli indukcyjnych
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostosowanie parkingów
Ośrodek posiada miejsce parkingowe dla osoby/ osób niepełnosprawnych
Dostępność  tłumacza języka migowego
brak