Zajęcia obrazek

Kultura dostępna dla wszystkich

 

Dnia 8 maja br. w Bibliotece Publicznej w Jerzmanowej odbyło się szkolenie pn. „Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w instytucji kultury.” To przedsięwzięcie było pierwszym z szeregu szkoleń, jakie odbędą pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej w ramach projektu „Biblioteka - blisko z każdej strony”, dofinansowanego z konkursu BLISKO (2024-2025), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.


Szkolenie przeprowadził pan Witold Gajda ekspert w dziedzinie szkoleń, dostępności oraz integracji osób ze specjalnymi potrzebami, który swoje doświadczenie zdobywał przez lata pracując także w instytucji kultury. Poruszało ono tematykę standardów dostępności, wymogów ustawowych, dobrych praktyk instytucji kultury, dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz realnego zastosowania tego wszystkiego w codziennej pracy. W trakcie żywiołowych dyskusji pracownicy GCK mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi aspektami dostępności, włączając w to fizyczne ułatwienia, jak również zapewnienia dostępu do kulturalnych wydarzeń osobom z różnymi rodzajami szczególnych potrzeb. Omawiano praktyczne przykłady działań, które mogą być podejmowane w celu poprawy dostępności do oferty kulturalnej realizowanej na terenie naszej gminy i stworzenia przestrzeni, która byłaby otwarta dla każdego, niezależnie od ewentualnych barier.


Dzięki aktywnemu udziałowi w szkoleniu rozszerzyliśmy nie tylko wiedzę teoretyczną na temat dostępności, ale również na temat praktycznych umiejętności i narzędzi, które mogą być wykorzystane w codziennej pracy. Uświadomiło to nam konieczność tworzenia prawdziwie otwartych przestrzeni oraz zapewnienia dostępu do oferty niezależnie od ewentualnych ograniczeń czy potrzeb odbiorców.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”